Partneriaethau

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn falch o fod wedi creu partneriaethau â’r sefydliadau cerddorol canlynol. Edrychwn ymlaen at gydweithio â nhw, gan gyfuno ein doniau i gyflawni mwy fyth yn ein cymuned.

Children’s Musical Adventures 

Cafodd Children’s Musical Adventures ei greu gan deulu i deuluoedd. Roedd Hannah a Patrick King yn rieni i ddau fachgen bach hyfryd, ac yn sgîl hynny fe wnaethon nhw ddatblygu parch o’r newydd at effaith cerddoriaeth ar blant, o’r cyfnod cynharaf un yn eu bywydau. Dylai pob plentyn, beth bynnag yw eu rhywedd, eu rhyw, eu cefndir ethnig a’u crefydd, gael hawl i dderbyn yr addysg orau, a dylai pob addysg gynnwys cerddoriaeth. Fe ddaethon nhw’n ymwybodol hefyd nad oedd digon o gyngherddau clasurol rhyngweithiol y byddai plant a’u teuluoedd yn teimlo’n gysurus yn mynd iddyn nhw. Eu cenhadaeth hwythau, felly, yw darparu profiadau cerddorol o’r ansawdd uchaf i blant yng nghyd-destun cyngherddau a gweithdai, er mwyn cyfoethogi a difyrru, a mynd â theuluoedd ar anturiaethau drwy ddefnyddio grym cerddoriaeth.

www.childrensmusicaladventures.com

Cerddoriaeth yn y Fro

“Sefydliad gwirfoddol sydd â nodau elusennol yw Cerddoriaeth yn y Fro, a’n prif nod yw annog rhagoriaeth a mwynhad wrth i bobl ifanc berfformio cerddoriaeth leisiol ac offerynnol. Mae ein cystadleuaeth flynyddol yn amgylchedd cefnogol, cyfeillgar, lle gall pobl ifanc gael eu profiad pleserus cyntaf o gystadleuaeth gerddorol. Mae’r gystadleuaeth ar agor i gantorion, offerynwyr ac ensembles 8-23 oed sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso i bawb gystadlu, gan nad oes cyfyngiadau gradd.

Cynhelir cystadleuaeth eleni ddydd Sadwrn 19eg Tachwedd (cantorion) a dydd Sul 20fed Tachwedd (offerynwyr) yn Ysgol Stanwell, Penarth.  Rydym yn gobeithio y bydd pawb sy’n darllen hyn yn annog unrhyw gerddorion ifanc y maen nhw’n eu hadnabod i fanteisio ar y cyfleoedd perfformio sydd ar gael drwy ein cystadleuaeth.

Mae Cerddoriaeth yn y Fro yn gyffrous dros ben ein bod yn cydweithio â Gŵyl Gerdd y Bont-faen eleni, a bod enillwyr ein cystadleuaeth yn perfformio yng nghyngherddau’r Ŵyl eleni.”

www.musicinthevale.org.uk

Conservatoire Iau Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru

“Bob dydd Sadwrn, mae Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru yn gartref i’r Conservatoire Iau. O gamau cyntaf eich plentyn ym myd cerddoriaeth hyd at y gwaith paratoi dwys ar gyfer hyfforddiant lefel conservatoire, mae’r Conservatoire Iau yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu mewn amgylchedd ysgogol, cefnogol, ac i wireddu eu potensial cerddorol llawn.

Mae’r Conservatoire Iau yn cynnig yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru, ac yn trochi’r myfyrwyr mewn amgylchedd arbenigol lle gallant elwa o addysg gerddorol ddwys, gyfannol. Yn hanfodol, mae’n rhoi cyfle iddyn nhw rannu’r profiadau hyn gyda phobl ifanc eraill sydd â diddordebau a dyheadau tebyg. Y nod yw galluogi myfyrwyr i archwilio’u potensial llawn, a gosod y sylfeini ar gyfer bywyd cerddorol llwyddiannus, llawn boddhad.”

www.rwcmd.ac.uk

Suzuki Cymru

 “Suzuki Cymru yw cartref y dull Suzuki o addysgu yng Nghymru. Ein nod yw ysbrydoli plant i ddysgu chwarae’r piano drwy ddefnyddio Dull Suzuki, sy’n trochi plant mewn cerddoriaeth yn yr un modd ag y maent yn cael eu trochi yn eu mamiaith; maen nhw’n dysgu trwy wrando a chadarnhau. Sue Bird, y Cyfarwyddwr Cerddorol, yw un o athrawon Suzuki mwyaf profiadol y Deyrnas Unedig, ac mae galw mawr amdani fel athro a hyfforddwr ledled Ewrop ac yn y Deyrnas Unedig. Mae Sue yn perfformio ei hun, ac mae hi’n cael llwyddiant neilltuol gyda’i disgyblion, gan eu cymell, trwy ei dulliau addysgu ysbrydoledig, i ddod yn gerddorion swynol o’r cyfnodau cynharaf. Gyda Suzuki Cymru bydd hyd yn oed pianydd sy’n cychwyn arni yn cynhyrchu sain hardd a fydd yn creu argraff ar gynulleidfa.”

www.suzukicymru.co.uk