Datganiad Preifatrwydd

Mae’r Ŵyl yn Rheolydd Data ac yn Brosesydd Data ar gyfer gwybodaeth Bersonol. Mae’n parchu hawl pob unigolyn sy’n ymwneud â’n Gŵyl i breifatrwydd. Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth dim ond er budd cyfreithlon i’r Ŵyl. Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti ac eithrio fel y disgrifir yn y Datganiad hwn. Ni fyddwn byth yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Andrew Elliott ar andrew@cowbridgemusicfestival.co.uk neu 01446 773824.

Rydym ni’n casglu gwybodaeth bersonol gan y canlynol: -Perfformwyr ac asiantau -Noddwyr
-Cyfeillion yr Ŵyl -Contractwyr sy’n cyflenwi gwasanaethau i’r Ŵyl -Gwirfoddolwyr

Rydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth - i drefnu cyngherddau, i roi cyhoeddusrwydd i gyngherddau ac i werthu tocynnau 
- i gyd-drafod ffïoedd artistiaid a materion contractiol eraill, gan gynnwys teithio a lletygarwch
 - i weinyddu cynllun aelodaeth y Cyfeillion gan gynnwys gwahodd aelodau i ddigwyddiadau’r Cyfeillion, cyflenwi tocynnau a threfnu seddau 
- i weinyddu cymorth gwirfoddolwyr 
- i weinyddu cofrestr lletygarwch flynyddol 
- ar gyfer noddwyr a chyfranwyr unigol, gan gynnwys cytuno ar gyllid, darparu tocynnau a seddau a’ch gwahodd i ddigwyddiadau penodol.

Nid ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth at ddibenion marchnata cyffredinol ond os cawn ganiatâd penodol gennych i wneud hynny.

Nid ni sy’n cadw gwybodaeth am eich cerdyn banc, mae’r wybodaeth honno’n cael ei chasglu gan ein proseswyr trydydd parti ar gyfer gwerthiant tocynnau a thaliadau ar-lein, ac maen nhw’n arbenigo mewn casglu a phrosesu trafodion cerdyn credyd / debyd yn ddiogel ar-lein.

Byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag y bydd hynny’n gwbl ofynnol at ddibenion yr Ŵyl bob blwyddyn. Mae’n gyfreithiol ofynnol ein bod yn cadw peth gwybodaeth i gyflawni ein rhwymedigaethau statudol fel elusen ac fel corff sy’n derbyn amrywiol ddyfarniadau cyllido.

Cedwir eich gwybodaeth yn ganolog gan Mary Rose ac Andrew Elliott. Rydym ni’n defnyddio’r holl ragofalon sy’n rhesymol bosibl i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Mae gennych chi hawl i ofyn am gael mynediad at yr wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, ac i wneud cais am ei newid neu ofyn am ei dileu.